EXTRAS DIN STATUT

Art.1. Denumirea: Asociația Casa de Ajutor Reciproc Flexicredit este asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al salariaţilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor săi.

Art.5.(1). Obiectul de activitate al CAR Flexicredit îl constituie  acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor  şi constituirea fondurilor statutare.

            (2). Activitatea CAR Flexicredit este nonprofit şi are la bază următoarele obiective:

 1. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane;
 2. întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi;
 3. protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflaţiei;
 4. încurajarea membrilor săi să-şi constituie fonduri sociale solide;
 5. participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor obşteşti, potrivit prevederilor statutului propriu şi a normelor financiare în vigoare;
 6. asigurarea, în mod egal, a aceloraşi drepturi şi obligaţii pentru fiecare membru;
 7. promovarea unor programe educaţionale privind  împrumuturile şi  alte servicii necesare membrilor;
 8. asigurarea încasării tuturor împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
 9. acordarea către membrii săi de asistență socială sub diferite forme:

– ajutoare de deces nerambursabile urmaşilor membrilor în cuantumul stabilit de adunarea generală (conferinţă) sau de consiliul director;

– ajutoare la căsătorii şi naşteri, nerambursabile sau rambursabile în cuantumul stabilit de adunarea generală (conferinţă) sau de consiliul director;

– burse şi ajutoare pentru taxe şcolare pentru copiii membrilor în condiţiile stabilite de adunarea generală (conferinţă) sau de consiliul director;

– alte ajutoare sociale.

Art.13 Calitatea de membru. Înscrierea membrilor

13.1. Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială și asimilate salariilor sau realizate în urma desfășurării unor activități generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru și persoanele care fac dovada obținerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaș obținute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizații, burse, alocații și venituri cu caracter legal.

13.2. Membri ai C.A.R. pot fi persoane fizice majore, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13.1., precum și minori posesori ai capacității de exercițiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calității de salariat  și aflați  în alte condiții prevăzute de lege. Pentru evidența membrilor minori casa de ajutor reciproc va organiza o secție distinctă în care pot fi cuprinși și minori înscriși la solicitarea părinților ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție cu acest profil social și nepatrimonial. Condițiile, limitele și modul de dobândire a calității de membru minor sunt cele prevăzute în regulamentele privind constituirea fondului social Junior.

13.3. Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu pentru studiu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia, cât și hotărârile Conferinței și ale Consiliului Director. Cererea se discută şi se aprobă de consiliul director în cursul lunii respective.

13.4. Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

13.5. Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot deveni membri ai C.A.R.

13.6. Şomerii nu pot deveni membri ai C.A.R., în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

13.7. Calitatea de membru se obţine după depunerea aportului iniţial şi constituirea fondului social minim stabilit de conferinţă sau de consiliul director.

13.8. Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata satisfacerii serviciului militar voluntar sau pe durata concediului paternal, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

13.9. Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membri.

13.10. Casa de ajutor reciproc trebuie să ţină evidenţa membrilor într-un registru sau fişier care să cuprindă: numele şi prenumele, domiciliul, ocupaţia, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse şi alte date care subliniază calitatea de membru.

Art.14  Încetarea calităţii de membru

             Retragerea, excluderea membrilor

14.1. Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă, după achitarea împrumutului sau a altor datorii ce le are față de casă în calitate de titular sau de girant, după caz. Cererea se analizează de consiliul director şi decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii. Restituirea fondului social se poate efectua într-un termen de 1-12 luni, conform hotărârii conferinței sau a consiliului director și în funcție de posibilitățile financiare ale casei.

14.2. Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

 1. producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;
 2. nerespectarea hotărârilor conferinţei sau ale consiliului director;
 3. nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;
 4. nedepunerea contribuţiei la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de conferinţă sau consiliul director.

Art.49.  Tipurile de împrumuturi acordate membrilor C.A.R.

– Împrumuturi flexibil, clasic, de urgență, pentru pensionari, fără giranți, pentru studenți şi garantat cu fondul.

Art.15. Drepturile membrilor

15.1. Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 1. să participe la conferinţele casei de ajutor reciproc;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere;
 3. să depună contribuţii la fondul social şi să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de consiliul director;
 4. să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
 5. să primească dobândă la fondul social propriu;
 6. să solicite, dacă se află în situație temporară de șomaj sau alte situații deosebite, aprobarea consiliului director pentru reeşalonarea ratelor cu respectarea termenelor prevăzute de statut; în aceste situații îşi menţin calitatea de membri;
 7. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 8. să primească, la solicitare, un extras cu situaţia financiară proprie;
 9. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;
 10. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R.

Art.16  Obligaţiile membrilor

16.1. Membrii au următoarele obligaţii:

 1. la înscriere, să studieze prevederile statutului C.A.R., să achite aportul iniţial la patrimoniul C.A.R. şi să constituie fondul social minim;
 2. să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de funcţionare şi hotărârile conferinţei și ale consiliului director;
 3. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
 4. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 5. să depună la fondul social iniţial, o sumă în limita hotărâtă de conferinţă sau de consiliul director;
 6. să achite ratele la împrumut, dobânda aferentă și penalitățile după caz, în condițiile stabilite prin contractul de împrumut;
 7. să informeze casa de ajutor reciproc asupra oricărei modificări privind datele personale.

Art.17.  Structurile de conducere şi de control ale Casei de ajutor reciproc sunt:

 1. adunarea generală (conferinţa) membrilor;
 2. consiliul director;
 3. comisia de cenzori sau cenzorul.