INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziției în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. CAR Flexicredit, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Operatorul colectează și procesează după caz, diferite date cu caracter personal despre dumneavoastră: numele și prenumele, adresa (domiciliu/reședință), codul numeric personal, semnătura, situația economică și financiară, numărul de telefon (domiciliu, mobil), adresa de e-mail, numărul de cont bancar, datele privind actul de identitate, datele privind starea civilă, studii, loc de muncă și date cu privire la angajator, numărul dosarului de pensie. De asemenea, colectăm date speciale despre dumneavoastră de exemplu: informații privind sănătatea colectate din documente și din decizii medicale privind capacitatea de muncă.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor legitime și/sau pentru a ne conforma obligațiilor legale și/sau contractuale (situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, întrucât legislația privind protecția datelor nu ne obligă să obținem acordul expres) sau în baza consimțământului (numai în cazul în care este necesar consimțământul dumneavoastră). De asemenea vom prelucra datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte părți: surse publice, autorități publice, angajatori, bănci, executori judecătorești, notari publici, avocați și alte entități. În cazul situațiilor indicate mai sus nu este necesar consimțământul dumneavoastră. Vă vom prelucra datele cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale și în baza intereselor noastre legitime. Vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dacă doriți să aveți acces la produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, nu vă vom putea furniza produsele și serviciile pe care le solicitați sau de care ați putea fi interesați.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în legătură cu scopurile noastre legitime. Vom dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele terțe părți care acționează ca operatori de date cu caracter personal: autorități publice, angajatori, auditori/cenzori, bănci, executori judecătorești, notari publici, avocați, Asociația C.A.R. Regiunea Vest și organizațiile sale afiliate, firme de curierat, alte persoane juridice care prelucrează datele personale în baza unui contract și numai pentru beneficiul dumneavoastră legitim.Nu în ultimul rând este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: în cazul unei reorganizări, fuziuni, cesiuni (și alte asemenea), în îndeplinirea oricăror obligații legale, inclusiv către autorități competente.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către părțile anterior menționate, întotdeauna sub rezerva restricțiilor contractuale privind confidențialitatea și securitatea, în conformitate cu legile aplicabile protecției datelor. Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal părților care nu sunt autorizate să le prelucreze.

Dreptul la informare: aveți dreptul de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului precum și detalii despre împuterniciți și terțele părți cărora le sunt dezvăluite datele dumneavoastră. CAR FLEXICREDIT Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, scopurile în care sunt prelucrate datele și categoria de date cu caracter personal vizate. Dreptul la rectificare: puteți actualiza sau corecta datele cu caracter personal pentru ca acestea să fie întotdeauna exacte. Dreptul la ștergerea datelor („Dreptul de a fi uitat”): puteți solicita ștergerea datelor din înregistrările noastre în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile anterior menționate. Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite situații puteți solicita restricționarea prelucrării datelor, ca de exemplu în cazul în care ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă ce va permite operatorului verificarea corectitudinii acestora. Dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita transferul datelor cu caracter personal într-un format electronic prelucrabil altui operator de date cu caracter personal. Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor atunci când nu există motive legitime în ceea ce privește prelucrarea. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Dreptul de retragere a consimțământului: în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, aceasta va produce efecte doar pentru viitor. Dreptul de a depune o reclamație la operator și/sau la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor și/sau în fața instanței de judecată. Datele de contact ale autorității de supraveghere se găsesc pe site-ul oficial: www.dataprotection.ro. Pentru exercitarea acestor drepturi puteți să ne contactați conform celor menționate la punctul 10, precizând numele și prenumele, o adresă la care vă putem trimite răspunsul, inclusiv electronică, date suplimentare pentru identificarea dumneavoastră și obiectul solicitării.

În măsura în care este permis de legislația aplicabilă aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor sau să ne comunicați să nu le mai prelucrăm (inclusiv în scopuri de marketing). Odată transmisă o astfel de solicitare, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră, cu excepția situațiilor în care acest lucru este permis sau impus de reglementările aplicabile.

Nu vom păstra datele dumneavoastră mai mult decât este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obținute.

Prin posta la adresa operatorului:CAR FLEXICREDIT, SUCEAVA, Str. LAZAR VICOL, nr. 5, judetul SUCEAVA sau la adresa de e-mail contact@carflexicredit.ro. De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta Responsabilul pentru protectia datelor la nivelul UTCAR Regiunea Vest la adresa de e-mail: dataprotection@utcar.ro.

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL